MAKRELLTERNE

Makrellterna (Sterna hirundo) er blant fuglene i Raet nasjonalpark som vi er spesielt opptatt av å verne. Den står på norsk rødliste som sterkt truet art, og den har dessverre få og til dels svært utsatte hekkeplasser. Ternene kommer fra Sør- og Vest-Afrika i april–mai, og begynner trekket sørover igjen allerede på slutten av sommeren. Ternene er kolonirugere og kan være svært aggressive ved reirplassene og jager vekk inntrengere etter beste evne.

Makrellternene legger reiret i en grunn grop på bakken – ofte flere reir tett i tett som små kolonier på holmer i skjærgården. De 2–3 olivengrønne eggene med mørke flekker, ruges i ca. 3 uker, og ungene blir flyvedyktige etter ca. 4 uker.
Ternene spiser små fisk, men også små krepsdyr og insekter blir spist.
Makrellterne og rødnebbterne (Sterna paradisaea) er nær beslektet og kan være vanskelig å skille fra hverandre. Et kjennetegn er at de fleste makrellterner har svart nebbspiss, mens rødnebbternene har helfarget dyprødt nebb.