Friluftsliv i nasjonalparken

I Raet nasjonalpark er det store muligheter for aktivt friluftsliv – og områder som gir gode opplevelser enten man ferdes til fots eller i båt.
I store trekk gjelder allemannsretten, som gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss.

Hasseltangen er et av de mest populære utfartsstedene i Raet nasjonalpark. Her er det tilrettelagte stier, bålplass, benker og fiskebrygge. Men i dette området kan du ikke sette opp telt eller overnatte i hengekøye. Foto: Tore Moy

I nasjonalparken er vi selvsagt svært opptatt av at alle besøkende setter minst mulig spor etter seg og tar hensyn til naturverdiene og natur som er spesielt sårbar. Derfor er det i noen områder vedtatt lokale forskrifter som begrenser mulighetene til fri utfoldelse.

Nedenfor kan du lese litt om hvordan overnatting og ferdsel skal gjennomføres med hensyn til friluftsloven, verneforskriften og nærmiljøet.

Friluftslivet i nasjonalparken kan deles i ferdsel på land og ferdsel i sjø. Felles for all ferdsel er at vi som forvalter naturen i Raet nasjonalpark, forventer at du/dere:

• Tar med all søppel hjem.
• Holder hunder i bånd – løse hunder skremmer ville dyr, fugler og beitedyr.
• Følger brannvesens bestemmelser om bål/ild
• Bruker etablerte bålplasser, framfor å bygge nye bålplasser, unngår å brenne bål på svaberg, rullestein og tørre grasbakker. Sand er godt egnet som underlag.
• Det er forbudt å hugge trær i nasjonalparken. Ta derfor med deg blåved, kull eller kokeapparat.
• Overnatt gjerne. Regelen om maksimalt to netter på samme sted skal overholdes, og husk at hengekøyer o.l. sidestilles med telting, og følgelig at to-døgns-regelen gjelder.
• Sjekk opp lokale bestemmelser for områdene i Raet nasjonalpark
på https://raetnasjonalpark.no/dokumentarkiv/

Det er laget en egen oversikt over atferdsregler på definerte steder i Raet nasjonalpark – og områder i randsonen, samt Søm landskapsvernområde.

Spornes og Hoveodden på TRomøy er kanskje nasjonalparkens mest besøkte steder. Området inviterer til ferdsel til fots og på sykkel. Her tillates ikke telting, men man henvises til tilrettelagte overnattings- og campingplasser i randsonen til nasjonalparken. Canvas Hove og Hove leirsenter tilbyr teltplasser, og begge disse og Herregården Spa og Resort tilbyr overnatting i mange ulike prisklasser og standarder. Foto: Jarle Kvam

Ferdsel på land
• I utmarksområdene er det tillatt å ferdes til fots, og det er tillatt å bruke sykkel på veier og stier.
• Det er tillatt å ri på hest på veier og stier, der ikke annet er skiltet.
• Det er absolutt ferdselsforbud i soner merket sjøfuglreservat (Sone A) i tidsrommet 15. april til 15. juli.
• Det er forbudt å ferdes over innmark. Det betyr områder med dyrket mark der man kultiverer med såing og slått/beite. Beiteområder i utmark, som for eksempel Tromlingene og Jerken, er åpne for ferdsel
• Lukk alltid grinder etter deg og vik unna og gå rundt flokker av beitedyr.
• Telting er tillatt i to døgn på samme sted, men det er noen områder der telting ikke tillates  – for eksempel på Hasseltangen, Hoveodden og noen av de mest populære strendene. Sjekk lokale forskrifter.
• Unngå å telte nærmere enn 150 meter fra bebodde hus/hytter (eventuelt ikke synlig)
• Motorisert ferdsel er forbudt i nasjonalparken (også der det er fremkommelig trase).
• Ta hensyn til andre brukere i nasjonalparken.

Ferdsel med kajakk mellom øyene er populært og anbefales. Telting er tillatt inntil to døgn på samme sted, hvis ikke annet er bestemt i lokale forskrifter. Foto: Øystein Paulsen.

TELTING
Disse stedene anbefaler vi for overnatting i telt:
• Jerken (vær spesielt oppmerksom på beitedyr)
• Lillenes
• Moviga
• Valøyene (vær spesielt oppmerksom på beitedyr)
• Gravene på Merdø
• Gjessøya
• Havsøya
• Lillespornes – Botne
• Persnes i Alvekilen
• Tromlingene (vær spesielt oppmerksom på beitedyr)
• Skinnfellen og Grundesholmen
• Kalvøya
• Nautholmen, Håholmene og Klåholmene
• Speken
• Kjeholmen /Lyngør fyr.
Disse stedene er det ikke tillatt å overnatte i telt/hengekøye. 
• Kalvøysund
• Spornes
• Hove
• Stølsviga
• Vragvika
• Merdø – unntatt området kalt Gravene
• Storesand
• Hasseltangen
• Kvennebekken
• Randviga

Husk maksimal hastighet for båt nærmere land enn 100 meter og der folk bader. De fleste holmer er det tillatt å legge til, fortøye og gå i land. Unntaket gjelder der det er sjøfuglreservat. Men respekter alltid sjøfuglene i hekketiden og vis hensyn. Foto: Øivind Berg

Ferdsel i sjø
• Det er generelt tillatt med alle typer lovlige fremkomstmiddel på sjøen.
• Det er absolutt ferdselsforbud i sjøfuglreservat (Sone A) i tiden 15.4 – 15.7, inkludert 50 meter radius fra land.
• Unngå å forstyrre hekkende sjøfugl i perioden 15.3 – 30.7. Blir fugler aggressive så har de trolig egg/ unger i området. Trekk deg unna.
• Unngå å forstyrre flokker av ender i august – september. Fuglene feller vingefjær og kan derfor nesten ikke fly i denne perioden.
• Det er bestemt redusert fart, maksimalt 5 knop, nær badende og nærmere enn 100 meter fra land. Det er en del lokale variasjoner.
• Det er forbudt med motorisert fremdrift på innsiden av badebøyer.
• Det er forbudt å lage nye bolter/fester i svaberg og sette ut moringer.
• Overnatting i båt tillatt i to døgn på samme sted, men enkelte steder er det forbud mot landligge – sjekk lokale forskrifter.
• Ta hensyn til andre som ferdes i sjø.
Raet nasjonalpark logo