Arbeidet med forprosjektet er i gang

Prosjektgruppa har startet arbeidet, og nå håper prosjektleder Kine Wangerud at Besøkssenter Raet nasjonalpark på Hove i Arendal kan stå ferdig til åpning i 2023.

Prosjektgruppa ble etablert rett etter jul. Den hadde sitt første møte 8. januar, og skal ha nytt møte i april. Innen sommeren 2020 skal det lages god prosjektbeskrivelse som skal til politisk behandling. Fokus i denne beskrivelsen vil være å beskrive konseptet til et fremtidig besøkssenter, hvilke aktører ønsker å tilby aktiviteter, innhold, hvilke målgrupper vil besøkssenteret rette seg mot og hvordan anbefaler man at det driftes.

Det må også arbeides med en finansieringsplan og vurdering av beliggenhet. For at man skal få noe mer håndfast å vurdere, er det ønskelig å ha en form for konkurranse/oppdrag fra ulike arkitekter slik at vi kan få visualisert muligheter. For at disse skal bli gode, må det arbeides med en funksjonsbeskrivelse, slik at avstanden mellom behov og skisse reduseres.

Prosjektgruppen er opptatt av at dette må være troverdig i forhold til bærekraft, det gjelder materialbruk, hvordan vi arbeider i prosjektet, innhold og at vi må jobbe på «lag» med naturen. Videre vil vi at dette skal være et sted hvor man ønsker å være på tvers av generasjoner. Universell tilpasning er også definert som svært viktig for prosjektgruppen. Utover dette kom det tidlig opp at det er ønskelig å kunne ha tilbud om naturløyper på Hove uten at det skal foretas inngripen i naturen, og hvordan kan dette løses med ny teknologi. Utover dette har det ikke blitt konkretisert noe.

I tiden fremover skal vi ha folkemøte, workshoper, samtaler, kartlegginger og en lang rekke møter. Skal vi bli et sted for alle generasjoner, må vi ha dialog og vi trenger økt kunnskap.

Som et ledd i det forberedende arbeidet, har prosjektlederen sammen med representanter for de andre vertskommunene for Raet Nasjonalpark, Tvedestrand og Grimstad – vært på befaringstur til Hvaler Nasjonalpark. Med på turen var også Arendals næringssjef Kåre Andersen, som sitter i prosjektgruppa i tillegg til å lede nettverket for vertskommunene til Norges marine nasjonalparker; Raet, Jomfruland, Færder og Ytre Hvaler nasjonalpark.

De tre vertskommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand er enige om at det etableres velkomstsentre både i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, men besøkssenteret til nasjonalparken skal bygges på Hove i Arendal.

Penger over Statsbudsjettet er bevilget, og Kjell Ingolf Ropstad kunne i fjor fortelle at det er avsatt en halv million til forprosjektet i statsbudsjettet i 2018 og en ny million i 2019. Statsråd Kjell Ingolf Robstad har uttalt at Raet Nasjonalparksenter også bør ha ambisjoner om å bli et nasjonalt ressurssenter for alle de fire marine nasjonalparkene.

Aust-Agder fylkeskommune var tidlig ute med å støtte forprosjektet og bevilget allerede i 2017 midler for å kunne starte opp et prosjekt. Fylkeskommunen er involvert i hele nasjonalparkarbeidet, og er også nå involvert med sin kompetanse, ressurs og midler. Det er viktig at fylkeskommunen som regionalutviklingsaktør er med i dette arbeidet som går på tvers av tre kommuner, og som kan få stor betydning for regionen.

Innholdet i nasjonalparksenteret er noe prosjektgruppa skal forsøke å avklare. Det viktig å definere hvilke funksjoner et slik senter skal ha. Hvem ønsker å bruke et slikt senter, og til hva? Derfor inviteres det bredt til å komme med innspill.
– Dette er et stort prosjekt, og det er svært viktig at det er mange som ser nytteverdien av dette, og at vi med denne satsingen bidrar til flere arbeidsplasser, økt positiv synergi for næringslivet, og ikke minst, at det er mange flere som får interesser for selve nasjonalparken og alle dets verdier, sier Wangerud til Agderposten i et intervju hun gjorde i slutten av januar (les saken her).

Prosjektgruppa:
Prosjektleder Kine Wangerud (leder av Vitensenteret), næringssjef i Arendal kommune, Kåre Andersen, næringsrådgiver Geir Hammersmark, turistsjef Monica Lunøe Rand, kultursjef Linda Sætra, kommunikasjon Marie Dalby, Kristin Fløystad i kommunens stab for kultur, infrastruktur og utvikling, Hilde Aasheim i kommunalteknikk, Sverre Flåta i økonomiavdelingen, Lisbeth Iversen i Med Hjerte for Arendal, kommuneplanlegger Hans Birger Nilsen, leder i Hove Drifts- og utviklingsselskap Terje Stalleland og Gro Valen i Hove Leirskole.