Livet under de blå flater er mangfoldig – og det er viktig å ta vare på dette mangfoldet. Foto: Geir Eliassen

Livet under de blå flater er mangfoldig – og det er viktig å ta vare på dette mangfoldet. Foto: Geir Eliassen

Sterkere vern av livet i havet

Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark. Havet er i endring og det er viktigere enn noen gang å ta vare på livet under vann. Men de marine naturverdiene i Raet nasjonalpark mangler tilstrekkelig vern. Nasjonalparken, som har hele 98 prosent av sitt areal under vann og er en av Norges fire marine nasjonalparker, mangler virkemidler som tar vare på naturmangfoldet i havet. Vi ønsker at du forteller oss hvordan du bruker Raet nasjonalpark.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har lenge varslet at det må gjøres noe for å beskytte det marine livet i Skagerrak. Den negative utviklingen for fiskebestandene i Indre og Ytre Oslofjord sprer seg langs kysten mot Sørlandet, og det er nødvendig med tiltak som bidrar til at de marine økosystemer får økt vern.
Fiskeridirektoratet som har fokus på fiskeriene i Skagerrak, er naturligvis opptatt av å styrke
yrkesfiskernes fiske på robuste bestander av fisk og skalldyr. En forutsetning for å kunne høste fra havets ressurser er at bestandene styrkes.

Kunnskap om effekten av vern
Fiskeridirektoratet ønsker å bygge opp kunnskapen om effekten av marine bevaringsområder som tiltak for mer
robuste og produktive økosystemer. Denne kunnskapen har forskerne ved Havforskningsinstituttet, og havforskerne er klare i sine anbefalinger: Flere bevaringsområder for hummer og torsk vil styrke bestandene også utenfor bevaringsområdene.

«Bevar Raet»
Et nytt prosjekt ledet av Agder fylkeskommune har som mål å legge til rette for ta bedre vare på livet under vann i Raet nasjonalpark. Den nasjonale naturavtalen sier at minst 30 prosent av land og hav skal bevares innen 2030, og med prosjektet «Bevar Raet» kan fokus på økt marint vern i Raet nasjonalpark være et viktig bidrag til å nå dette målet. Prosjektleder Kaya Asdal i Agder fylkeskommune samarbeider med både nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen og forsker Alf Ring Kleiven ved HI-Flødevigen for å se hvilke muligheter man har for å styrke det marine vernet i Raet nasjonalpark.

Hvordan brukes Raet nasjonalpark?
For å finne ut hvordan man kan øke det marine vernet i Raet nasjonalpark samtidig som det tas hensyn til interessene til alle dem som bruker nasjonalparken, inviteres både yrkesfiskerne og fritidsfiskerne til dialog for å finne gode tiltak til beste for livet i havet og framtidige generasjoners mulighet til å drive bærekraftig fiske etter fisk og skalldyr. I tillegg inviteres også alle som bruker Raet nasjonalpark til båtliv, bading, dykking, padling og sportsfiske til å bidra med opplysninger om hvordan de bruker sjøområdene i nasjonalparken.
Prosjektet bruker kartverktøyet SeaSketch for å kartlegge alle brukerinteressene i nasjonalparken, og hvordan man kan delta kan man lese om på nettsidene til fylkeskommunen på www.agderfk.no/Raet eller klikke seg rett inn til undersøkelsen på denne lenken til SeaSketch: https://next.seasket.ch/norway/surveys/30/0

Leppefisken blåstål fotografert under vann av dykker Geir Eliassen

Leppefisken blåstål, lubrus mixtus, fotografert under vann av Geir Eliassen.